Giulio Teck del colle dell'Infinito Mirco v. Turmblick
Fionda del Colle dell' Infinito
Chanel Antonio del Colle dell' Infinito
Giulia Dei Capuleti
Ivetta Feya Mechty Bonifatsiy iz Imperii Grez Ares v. h Slaghek
Hajdy Mir Fis
Veivaran Yust
Nata